Wywiad
strategiczny

Określimy i spriorytetyzujemy cele Twojej firmy

Wywiad
strategiczny

Zakres usług Wywiad
strategiczny

 • 1

  Brief strategiczny

 • 2

  Wywiad strategiczny z ekspertem

 • 3

  Spotkanie pogłębiające

 • 4

  Matryca priorytetyzacji celów

Szczegóły współpracy

 • Brief strategiczny

  Pierwszym etapem każdej naszej współpracy jest brief strategiczny. To właśnie dzięki niemu otrzymujemy podstawową wiedzę o Twojej marce, jej potrzebach i Twoich oczekiwaniach. Z tego dokumentu dowiadujemy się, jak postrzegasz aktualną sytuację swojej firmy, jaką masz wizję, co chcesz osiągnąć i co w tym kierunku robiłeś do tej pory. Poznajemy również otoczenie rynkowe Twojej firmy. Te wszystkie elementy tworzą fundamenty efektywnego wywiadu strategicznego. Efektem spotkania briefującego jest wypracowanie celu i zakresu omawianego na kolejnych spotkaniach.

 • Identyfikacja celów

  Tym etapem rozpoczynamy właściwy wywiad strategiczny, który przeprowadzają nasi eksperci – Łukasz Gamrot lub Kuba Nagórski. Identyfikacja celów jest kluczowym etapem w procesie strategicznego planowania, ponieważ to od nich zależy kierunek i skuteczność działań organizacji. Skupimy się nie tylko na celach biznesowych, ale również sprzedażowo-marketingowych, projektowych oraz strategicznych.

   

  Analiza aktualnej sytuacji firmy:

  • Na początku przechodzimy przez wizję i misję firmy, które określają, dla kogo firma tworzy wartość, jakie są jej główne obszary działania, jakie wartości reprezentuje oraz jak organizacja chce być postrzegana w dłuższej perspektywie.

  • Kolejnym etapem jest analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Ocena wpływu otoczenia zewnętrznego, takich jak trendy rynkowe, konkurencja, regulacje prawne czy zmiany społeczne. W efekcie identyfikujemy szanse i zagrożenia. Analiza zasobów oraz kompetencji firmy jest podstawą określenia jej mocnych/słabych stron, czyli możliwości i ograniczeń.

   

  Formułowanie SMART celów:

  • Specyficzne (Specific): Cele powinny być konkretne i jednoznacznie sformułowane.

  • Mierzalne (Measurable): Cele muszą być mierzalne, aby można było określić stopień ich realizacji.

  • Osiągalne (Achievable): Cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia w określonym czasie.

  • Relewantne (Relevant): Cele powinny być istotne i zgodne z misją oraz strategią organizacji.

  • Określone czasowo (Time-bound): Cele muszą mieć wyznaczony termin realizacji.

   

  Hierarchizacja celów:

  • W przypadku wielu celów konieczne jest ich hierarchizowanie. Wybierane są cele strategiczne, taktyczne i operacyjne.

  • Cele strategiczne zazwyczaj odnoszą się do długofalowych planów rozwoju firmy.

  • Cele taktyczne obejmują średniookresowe zadania, które przyczyniają się do realizacji celów strategicznych.

  • Cele operacyjne dotyczą krótkoterminowych działań, które wspierają cele taktyczne i strategiczne.

   

  Dokładne sformułowanie celów:

  • Każdy cel powinien być precyzyjnie sformułowany, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień w jego interpretacji.

  • Opisane cele powinny być zrozumiałe dla wszystkich pracowników, co ułatwi ich akceptację i zaangażowanie.

  Jeżeli podczas wywiadu strategicznego pojawią się luki potrzebne do uzupełnienia, przeprowadzimy spotkanie pogłębiające z kluczowymi członkami zespołu. Insighty od pracowników pozwolą na dostosowanie roadmapy projektu do rzeczywistych zasobów wewnętrznych firmy oraz problemów w relacjach z Klientami. Druga iteracja pozwala na weryfikację początkowo zdefiniowanych wyzwań oraz celów biznesowych.

 • Analiza, ocena i kategoryzacja celów

  Kolejnym etapem wywiadu strategicznego jest praca z określonymi wcześniej celami. Ich analiza i ocena pod kątem znaczenia dla organizacji umożliwi hierarchizację. Wartością dodaną jest uwzględnienie opinii kluczowych interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, takich jak pracownicy, klienci, dostawcy, konkurencja czy partnerzy biznesowi.

  • Każdy cel powinien być oceniany pod kątem kryteriów SMART (Specyficzny, Mierzalny, Osiągalny, Relewantny, Określony czasowo). To sprawia, że cele są jasne, możliwe do zrozumienia i osiągalne.

  • Ocena strategicznego znaczenia celów określa, jakie znaczenie ma każdy z nich z perspektywy długofalowych planów rozwoju organizacji.

  • Podczas wywiadu strategicznego przeanalizujemy, w jaki sposób osiągnięcie danego celu wpłynie na wyniki finansowe organizacji. Niektóre cele mogą bezpośrednio wpływać na zyski, koszty czy rentowność.

  • Ocenimy również, czy Twoja firma ma odpowiednie zasoby, kompetencje i struktury, aby skutecznie realizować określone cele. Analizie podlegają między innymi możliwości związane z technologią, ludźmi, finansami.

  Na podstawie analizy i oceny przeprowadzonej podczas wywiadu strategicznego kategoryzujemy cele według różnych kryteriów. Może to obejmować podział na cele strategiczne, taktyczne i operacyjne, cele długofalowe i krótkoterminowe, a także cele finansowe, marketingowe, operacyjne.

 • Matryca priorytetyzacji celów

  Matryca priorytetyzacji celów jest tworzona na podstawie wyników analizy i kategoryzacji przeprowadzonych podczas wywiadu strategicznego. W tym procesie umieszczamy cele na osiach matrycy w zależności od ich znaczenia strategicznego oraz łatwości osiągnięcia.

  Po utworzeniu matrycy priorytetyzacji przypisujemy odpowiednie zasoby do najważniejszych celów oraz proponujemy harmonogram działań. To pomaga w zaplanowaniu, jakie cele należy osiągnąć w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać.

  Co zyskujesz, decydując się na wywiad strategiczny z celami?

  Klarowne cele:

  • Matryca, która jest efektem wywiadu strategicznego, pomaga w identyfikacji i sprecyzowaniu celów, co umożliwia skierowanie organizacji w konkretnym kierunku.

   

  Optymalizacja alokacji zasobów:

  • Firma może skoncentrować swoje zasoby, zarówno ludzkie, finansowe, jak i technologiczne, na najważniejszych i najbardziej strategicznych celach.

   

  Zwiększenie skuteczności działań:

  • Priorytetyzacja celów pozwala na skupienie się na najważniejszych aspektach działalności, co zwiększa skuteczność działań i osiąganie lepszych wyników.

   

  Lepsze zarządzanie ryzykiem:

  • Wskazanie najważniejszych celów podczas wywiadu strategicznego pomaga zidentyfikować i zarządzać ryzykiem, zwłaszcza w kontekście dynamicznych warunków rynkowych.

   

  Motywacja zespołu:

  • Jasno określone cele, które zostały odpowiednio spriorytetyzowane w trakcie wywiadu strategicznego, mogą stanowić motywację dla pracowników. Dzięki temu wiedzą, że ich wysiłki skierowane są na osiągnięcie kluczowych celów organizacji.

Pierwszym etapem każdej naszej współpracy jest brief strategiczny. To właśnie dzięki niemu otrzymujemy podstawową wiedzę o Twojej marce, jej potrzebach i Twoich oczekiwaniach. Z tego dokumentu dowiadujemy się, jak postrzegasz aktualną sytuację swojej firmy, jaką masz wizję, co chcesz osiągnąć i co w tym kierunku robiłeś do tej pory. Poznajemy również otoczenie rynkowe Twojej firmy. Te wszystkie elementy tworzą fundamenty efektywnego wywiadu strategicznego. Efektem spotkania briefującego jest wypracowanie celu i zakresu omawianego na kolejnych spotkaniach.

Tym etapem rozpoczynamy właściwy wywiad strategiczny, który przeprowadzają nasi eksperci – Łukasz Gamrot lub Kuba Nagórski. Identyfikacja celów jest kluczowym etapem w procesie strategicznego planowania, ponieważ to od nich zależy kierunek i skuteczność działań organizacji. Skupimy się nie tylko na celach biznesowych, ale również sprzedażowo-marketingowych, projektowych oraz strategicznych.

 

Analiza aktualnej sytuacji firmy:

• Na początku przechodzimy przez wizję i misję firmy, które określają, dla kogo firma tworzy wartość, jakie są jej główne obszary działania, jakie wartości reprezentuje oraz jak organizacja chce być postrzegana w dłuższej perspektywie.

• Kolejnym etapem jest analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Ocena wpływu otoczenia zewnętrznego, takich jak trendy rynkowe, konkurencja, regulacje prawne czy zmiany społeczne. W efekcie identyfikujemy szanse i zagrożenia. Analiza zasobów oraz kompetencji firmy jest podstawą określenia jej mocnych/słabych stron, czyli możliwości i ograniczeń.

 

Formułowanie SMART celów:

• Specyficzne (Specific): Cele powinny być konkretne i jednoznacznie sformułowane.

• Mierzalne (Measurable): Cele muszą być mierzalne, aby można było określić stopień ich realizacji.

• Osiągalne (Achievable): Cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia w określonym czasie.

• Relewantne (Relevant): Cele powinny być istotne i zgodne z misją oraz strategią organizacji.

• Określone czasowo (Time-bound): Cele muszą mieć wyznaczony termin realizacji.

 

Hierarchizacja celów:

• W przypadku wielu celów konieczne jest ich hierarchizowanie. Wybierane są cele strategiczne, taktyczne i operacyjne.

• Cele strategiczne zazwyczaj odnoszą się do długofalowych planów rozwoju firmy.

• Cele taktyczne obejmują średniookresowe zadania, które przyczyniają się do realizacji celów strategicznych.

• Cele operacyjne dotyczą krótkoterminowych działań, które wspierają cele taktyczne i strategiczne.

 

Dokładne sformułowanie celów:

• Każdy cel powinien być precyzyjnie sformułowany, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień w jego interpretacji.

• Opisane cele powinny być zrozumiałe dla wszystkich pracowników, co ułatwi ich akceptację i zaangażowanie.

Jeżeli podczas wywiadu strategicznego pojawią się luki potrzebne do uzupełnienia, przeprowadzimy spotkanie pogłębiające z kluczowymi członkami zespołu. Insighty od pracowników pozwolą na dostosowanie roadmapy projektu do rzeczywistych zasobów wewnętrznych firmy oraz problemów w relacjach z Klientami. Druga iteracja pozwala na weryfikację początkowo zdefiniowanych wyzwań oraz celów biznesowych.

Kolejnym etapem wywiadu strategicznego jest praca z określonymi wcześniej celami. Ich analiza i ocena pod kątem znaczenia dla organizacji umożliwi hierarchizację. Wartością dodaną jest uwzględnienie opinii kluczowych interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, takich jak pracownicy, klienci, dostawcy, konkurencja czy partnerzy biznesowi.

• Każdy cel powinien być oceniany pod kątem kryteriów SMART (Specyficzny, Mierzalny, Osiągalny, Relewantny, Określony czasowo). To sprawia, że cele są jasne, możliwe do zrozumienia i osiągalne.

• Ocena strategicznego znaczenia celów określa, jakie znaczenie ma każdy z nich z perspektywy długofalowych planów rozwoju organizacji.

• Podczas wywiadu strategicznego przeanalizujemy, w jaki sposób osiągnięcie danego celu wpłynie na wyniki finansowe organizacji. Niektóre cele mogą bezpośrednio wpływać na zyski, koszty czy rentowność.

• Ocenimy również, czy Twoja firma ma odpowiednie zasoby, kompetencje i struktury, aby skutecznie realizować określone cele. Analizie podlegają między innymi możliwości związane z technologią, ludźmi, finansami.

Na podstawie analizy i oceny przeprowadzonej podczas wywiadu strategicznego kategoryzujemy cele według różnych kryteriów. Może to obejmować podział na cele strategiczne, taktyczne i operacyjne, cele długofalowe i krótkoterminowe, a także cele finansowe, marketingowe, operacyjne.

Matryca priorytetyzacji celów jest tworzona na podstawie wyników analizy i kategoryzacji przeprowadzonych podczas wywiadu strategicznego. W tym procesie umieszczamy cele na osiach matrycy w zależności od ich znaczenia strategicznego oraz łatwości osiągnięcia.

Po utworzeniu matrycy priorytetyzacji przypisujemy odpowiednie zasoby do najważniejszych celów oraz proponujemy harmonogram działań. To pomaga w zaplanowaniu, jakie cele należy osiągnąć w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać.

Co zyskujesz, decydując się na wywiad strategiczny z celami?

Klarowne cele:

• Matryca, która jest efektem wywiadu strategicznego, pomaga w identyfikacji i sprecyzowaniu celów, co umożliwia skierowanie organizacji w konkretnym kierunku.

 

Optymalizacja alokacji zasobów:

• Firma może skoncentrować swoje zasoby, zarówno ludzkie, finansowe, jak i technologiczne, na najważniejszych i najbardziej strategicznych celach.

 

Zwiększenie skuteczności działań:

• Priorytetyzacja celów pozwala na skupienie się na najważniejszych aspektach działalności, co zwiększa skuteczność działań i osiąganie lepszych wyników.

 

Lepsze zarządzanie ryzykiem:

• Wskazanie najważniejszych celów podczas wywiadu strategicznego pomaga zidentyfikować i zarządzać ryzykiem, zwłaszcza w kontekście dynamicznych warunków rynkowych.

 

Motywacja zespołu:

• Jasno określone cele, które zostały odpowiednio spriorytetyzowane w trakcie wywiadu strategicznego, mogą stanowić motywację dla pracowników. Dzięki temu wiedzą, że ich wysiłki skierowane są na osiągnięcie kluczowych celów organizacji.

kroki

Wywiad strategiczny - najważniejsze informacje

01
Podstawą naszej współpracy jest brief strategiczny. Na jej podstawie definiujemy zakres, którego będzie dotyczył wywiad strategiczny.
02
Wywiad strategiczny przeprowadzony przez jednego z ekspertów - Łukasza Gamrota lub Kubę Nagórskiego umożliwia określenie celów biznesowych, sprzedażowo-marketingowych, projektowych oraz strategicznych.
03
Spotkania pogłębiające pozwolą uzupełnić luki, które mogą pojawić się w rozmowie z głównymi interesariuszami.
04
Efektem jest jasne określenie i priorytetyzacja celów w postaci matrycy.
cta

Chcesz ograniczyć ryzyko błędnych 
i kosztownych decyzji?

Zaufaj skutecznym rozwiązaniom dobranym 
na podstawie analizy biznesowej Twojej firmy!

Chcę wejść na nowy rynek, ale nie wiem, od 
czego zacząć

+

Chcę wejść na nowy rynek, ale nie wiem, od 
czego zacząć

Twoja firma wciąż się rozwija i nadszedł czas na kolejny krok? Planujesz ekspansję nowych rynków? Mamy w tym doświadczenie i wiemy, jak skutecznie budować wizerunek, zwiększać zaufanie potencjalnych Klientów oraz budować z nimi długoterminowe relacje. Pomożemy Ci w tym, realizując wywiad strategiczny z celami biznesowymi, konsultacje strategiczne z ekspertami z rynku docelowego. Warsztat strategiczny umożliwi wypracowanie planu działania wraz z niezbędnym budżetem i zasobami. Co zyskasz dzięki temu rozwiązaniu?

 

Wiedza ekspercka:

• Wywiad biznesowy oraz warsztaty strategiczne z ekspertami z rynku docelowego dostarczą Ci unikalną wiedzę umożliwiającą osiągnięcie celów biznesowych.

• Poznanie specyfiki nowego rynku, trendów i oczekiwań klientów to kluczowe elementy sukcesu w ekspansji.

 

Skuteczne budowanie wizerunku:

• Na podstawie analiz i audytów zyskujemy informacje na temat realiów na nowym rynku. Dzięki temu można dopasować do nich skuteczne rozwiązania dostosowane do lejka contentowo-sprzedażowego.

• Poprzez odpowiednie działania marketingowe i komunikacyjne, firma może zacząć budować swoją markę od podstaw, dostosowując ją do lokalnych potrzeb i preferencji.

 

Zaangażowanie potencjalnych klientów:

• Konsultacje strategiczne umożliwiają zrozumienie, jakie działania mogą skutecznie zaangażować potencjalnych Klientów na nowym rynku.

• To może obejmować dostosowane kampanie reklamowe, angażujące treści, personalizację komunikacji czy udział w lokalnych wydarzeniach.

 

Budowanie zaufania:

• Przy wejściu na nowy rynek, budowanie zaufania jest kluczowe.

• Warsztat strategiczny pozwoli opracować strategię budowania zaufania wobec nowej marki, co przyspieszy akceptację i lojalność klientów.

 

Długoterminowe relacje z klientami:

• Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów wynikających z analiz oraz warsztatów umożliwia budowanie długoterminowych relacji.

• Plan działania opracowany na warsztatach strategicznych pozwoli skoncentrować się na strategii rozwoju relacji z klientami na nowym rynku.

 

Efektywne zarządzanie zasobami i budżetem:

• Warsztaty strategiczne i biznesowe umożliwią stworzenie planu skutecznego zarządzania zasobami oraz budżetem.

• Strategia będzie dostosowana do realnych możliwości i ograniczeń, co pozwoli na wybór optymalnych rozwiązań umożliwiających maksymalizację efektów.

 

Szybkie dostosowanie do zmian:

• Nowy rynek może być dynamiczny i wymagać szybkich reakcji na zmiany.

• Strategia opracowana na podstawie analiz oraz warsztatów będzie elastyczna, umożliwiając firmie szybkie dostosowanie się do ewentualnych zmian w otoczeniu rynkowym.

 

Minimalizacja ryzyka:

• Ekspansja na nowe rynki wiąże się z pewnym ryzykiem. Jednak odpowiednio opracowana strategia pozwala na zminimalizowanie tych ryzyk poprzez analizę i przygotowanie na różne scenariusze.

Chcę zaplanować nowe działania marketingowe, ale mam ograniczony budżet

+

Chcę zaplanować nowe działania marketingowe, ale mam ograniczony budżet

Masz swój dział marketingowy, ale jego działania nie przynoszą oczekiwanych efektów? Twój budżet jest ograniczony i nie wiesz, jak najskuteczniej alokować zasoby? Znajdziemy odpowiedź na Twoje pytania i zoptymalizujemy Twoje działania marketingowe. Pomoże nam w tym: wywiad strategiczny z celami biznesowymi, audyt strategiczny z mapą potrzeb oraz nadzór strategiczny nad wdrożeniem planu realizacji. Jakich efektów możesz się spodziewać?

 

Skoncentrowane na celach:

• Przeprowadzenie wywiadu strategicznego z celami biznesowymi pozwala na dokładne zrozumienie Twoich potrzeb i oczekiwań.

• Działania marketingowe zostaną skoncentrowane na tych celach, co przekłada się na większą skuteczność.

 

Dopasowanie planu działań do budżetu:

• Ograniczony budżet wymaga elastyczności i efektywnego wykorzystania zasobów.

• Audyt strategiczny pomoże dostosować plan do dostępnego budżetu, eliminując nieefektywne działania i koncentrując się na tych, które przynoszą najlepsze rezultaty.

 

Mapa potrzeb jako wyznacznik działań:

• Mapa potrzeb firmy, opracowana w wyniku audytu strategicznego, pozwala zidentyfikować priorytety klienta. Działania marketingowe zostaną dostosowane do rzeczywistych potrzeb, co zwiększa ich wartość dla klienta.

 

Optymalizacja kosztów i alokacja zasobów:

• Audyt strategiczny umożliwia identyfikację obszarów, w których można oszczędzić lub zoptymalizować koszty.

• Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami, co jest kluczowe przy ograniczonym budżecie.

 

Monitorowanie i dostosowywanie działań:

• Nadzór strategiczny obejmuje monitorowanie wyników działań marketingowych.

• W razie potrzeby można szybko dostosować strategię do zmieniających się warunków rynkowych, co zwiększa elastyczność i skuteczność działań.

 

Długoterminowe planowanie:

• Przy ograniczonym budżecie istotne jest także planowanie na dłuższą metę.

• Wypracowane rozwiązania i strategie marketingowe powinny być zorientowane na długoterminowy sukces, pomagając klientowi budować trwałe relacje z klientami.